Эмхэтгэл хэвлүүлсэн талаар
Монгол Улсын Засгийн газар, Төрийн албаны зөвлөлөөс үүрэг болгосны дагуу шинэчлэн батлагдсан Төрийн албаны тухай хуулийг сурталчлах, хэрэгжүүлэх ажлыг байгууллагын хэмжээнд зохион байгуулан ажиллаж байна. 
Энэ ажлын хүрээнд Төрийн албаны тухай хууль, түүнийг дагалдан гарсан Улсын Их хурлын 7, Засгийн газрын 29, Төрийн албаны зөвлөлийн 7, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Төрийн албаны зөвлөлийн дарга нарын хамтран гаргасан 2 тушаалаар баталсан 39 дүрэм, журам, зааврыг эмхэтгэн хэвлүүлж, албан хэрэгцээнд гарын авлага болгон ашиглаж эхэллээ.
НИЙТЭЛСЭН: 2019-04-26 өдөр 10:34:3 цаг