92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Эрх зүйн акт
 • ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ
  ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ...
  2019-02-19 16:39:04 Дэлгэрэнгүй
 • МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
  Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийн 6.5, 10.1.3, 12.2, 29.2, 38.5-д заасныг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:...
  2019-02-19 15:19:17 Дэлгэрэнгүй
 • МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦЫГ ХАМГААЛАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ
  1.1. Энэхүү журмын зорилго нь төрийн болон албаны нууц (цаашид “нууц” гэх)-д хамаарах мэдээллийг нууцлах, ил болгох, танилцах, ашиглах, хадгалах, хамгаалах, хяналт тавих болон тэдгээртэй холбогдсон бу...
  2019-02-19 15:15:00 Дэлгэрэнгүй
 • ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦЫН ХАМГААЛАЛТАД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ ЖУРАМ
  1.1. Энэхүү журмын зорилго нь төрийн болон албаны нууц (цаашид “нууц” гэх) задрах, үрэгдэхээс урьдчилан сэргийлэх, зөрчлийг илрүүлэх, таслан зогсоох, нууц хадгалах, хамгаалах арга хэмжээг үнэлж дүгнэх...
  2019-02-19 15:06:42 Дэлгэрэнгүй
 • ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦЫН БҮРТГЭЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН САН БАЙГУУЛАХ, АШИГЛАХ ЖУРАМ
  1.1. Төрийн болон албаны нууцын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан (цаашид “мэдээллийн сан” гэх) байгуулах, ашиглах, түүний нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах, төрийн байгууллага, бусад хуулийн этгээд төрий...
  2019-02-19 15:04:32 Дэлгэрэнгүй
 • ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦ ХАМГААЛАХ АЖИЛТАНД ЦАЛИНГИЙН НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ЖУРАМ
  1.1. Төрийн байгууллага, бусад хуулийн этгээдийн төрийн болон албаны нууц (цаашид “нууц” гэх) хамгаалах ажилтан (цаашид “нууц хамгаалах ажилтан” гэх)-ныг тогтвор суурьшилтай ажиллуулах, мэргэшүүлэх, ү...
  2019-02-19 15:02:50 Дэлгэрэнгүй
 • ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦЫГ ХАМГААЛАХАД ТУСЛАЛЦАА, ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛСЭН ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ УРАМШУУЛАХ ЖУРАМ
  1.1. Энэхүү журмын зорилго нь төрийн болон албаны нууц (цаашид “нууц” гэх)-ыг задрах, үрэгдэхээс урьдчилан сэргийлэх, нууцын хадгалалт, хамгаалалтад иргэн, хуулийн этгээдийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд орш...
  2019-02-19 14:59:06 Дэлгэрэнгүй