92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Загвар маягтууд
 • ДАРДАС, ЗАГВАР 1 - 6
  ДАРДАС, ЗАГВАР 1 - 6...
  2019-02-19 16:31:31 Дэлгэрэнгүй
 • МАЯГТ 1. ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦТАЙ ТАНИЛЦАХ ЭРХИЙН ЗӨВШӨӨРӨЛ
  МАЯГТ 1. ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦТАЙ ТАНИЛЦАХ ЭРХИЙН ЗӨВШӨӨРӨЛ...
  2019-02-19 16:26:57 Дэлгэрэнгүй
 • МАЯГТ 2. ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦЫГ ЗАДРУУЛАХГҮЙ БАЙХ БАТАЛГАА
  МАЯГТ 2. ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦЫГ ЗАДРУУЛАХГҮЙ БАЙХ БАТАЛГАА...
  2019-02-19 16:25:45 Дэлгэрэнгүй
 • МАЯГТ 3. НУУЦТАЙ ТАНИЛЦАХ ЭРХИЙН ТҮВШИНГ НОТЛОХ ЛАВЛАГАА
  МАЯГТ 3. НУУЦТАЙ ТАНИЛЦАХ ЭРХИЙН ТҮВШИНГ НОТЛОХ ЛАВЛАГАА...
  2019-02-19 16:24:40 Дэлгэрэнгүй
 • МАЯГТ 4. НУУЦТАЙ ТАНИЛЦАХ ЭРХИЙН ТҮВШИНГ НОТЛОХ ЛАВЛАГААНЫ БҮРТГЭЛ
  МАЯГТ 4. НУУЦТАЙ ТАНИЛЦАХ ЭРХИЙН ТҮВШИНГ НОТЛОХ ЛАВЛАГААНЫ БҮРТГЭЛ...
  2019-02-19 16:23:13 Дэлгэрэнгүй
 • МАЯГТ 5. АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭ
  МАЯГТ 5. АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭ...
  2019-02-19 16:22:03 Дэлгэрэнгүй
 • МАЯГТ 6. АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АНКЕТ
  МАЯГТ 6. АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АНКЕТ...
  2019-02-19 16:20:19 Дэлгэрэнгүй
 • МАЯГТ 7. ИРСЭН НУУЦ БАРИМТ БИЧИГ, НУУЦ ТЭЭГЧИЙН БҮРТГЭЛ
  МАЯГТ 7. ИРСЭН НУУЦ БАРИМТ БИЧИГ, НУУЦ ТЭЭГЧИЙН БҮРТГЭЛ...
  2019-02-19 16:18:39 Дэлгэрэнгүй