92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Терроризм
 • ТЕРРОРИЗМЫН ОЛОН УЛСЫН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛД “КОВИД-19” ЦАР ТАХЛЫН ҮЗҮҮЛЖ БУЙ НӨЛӨӨ
  ТЕРРОРИЗМЫН ОЛОН УЛСЫН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛД “КОВИД-19” ЦАР ТАХЛЫН ҮЗҮҮЛЖ БУЙ НӨЛӨӨ ...
  2020-10-07 17:23:08 Дэлгэрэнгүй
 • Өмнөд Ази дахь терроризмын нөхцөл байдал
  Өмнөд Ази дахь терроризмын нөхцөл байдал...
  2020-09-07 13:49:47 Дэлгэрэнгүй
 • Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх, түүнийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх асуудал
  Үй олноор хөнөөх зэвсгийн таван төрөл зүйл болох хими, биологи, цөм, цацрагийн болон тэсэрч дэлбэрэх бодис, хэрэгсэл нь хүн ам төвлөрсөн бүс нутаг, барилга байгууламж, дэд бүтцэд ихээхэн хэмжээний хох...
  2020-05-18 15:56:10 Дэлгэрэнгүй
 • ТЕРРОРИСТ ЭТГЭЭДҮҮДИЙН ЦАХИМ ОРЧИН ДАХЬ ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ТАЛААР
  Европын Холбооны гишүүн орнуудын тусгай албадын зүгээс харилцаа холбооны онлайн платформ болох мессенжерийн үйлчилгээ үзүүлэгч компаниудтай хамтран террорист байгууллага, этгээдийн хооронд ашигладаг х...
  2020-05-04 16:48:46 Дэлгэрэнгүй
 • ТЕРРОРИСТ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН САНХҮҮЖИЛТ, ТҮҮНИЙ ЭХ ҮҮСВЭР, ТҮҮНТЭЙ ТЭМЦЭХ АСУУДАЛ
  Олон улсын санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-аас 2020 оны 02 дугаар сард Аль-Кайда, “Исламын улс” буюу ДАЕШ (Islamic State of Iraq and Syria) террорист байгууллагын санхүүжилтийн та...
  2020-04-08 14:43:09 Дэлгэрэнгүй
 • БИОТЕРРОРИЗМЫН АЮУЛ ЗАНАЛ, ТҮҮНЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АСУУДАЛ
  ...
  2020-03-11 12:57:49 Дэлгэрэнгүй
 • Бүс нутгууд дахь терроризмын нөхцөл байдал олон улсын терроризмын нөхцөл байдалд нөлөөлөх нь /2020/
  Дэлхийн улс орнуудын зүгээс терроризмтой тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд ихээхэн амжилт гаргаж буй нь олон улсын терроризмын аюулын эрсдэлийг бууруулах чухал хүчин зүйл гэж үзэж бу...
  2020-02-06 14:46:15 Дэлгэрэнгүй
 • ИСЛАМЫН УЛС (ДАЕШ) ТЕРРОРИСТ БАЙГУУЛЛАГЫН ӨНӨӨГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ, ЦААШДЫН ЧИГ ХАНДЛАГА
  Исламын Улс буюу ДАЕШ /Islamic State of Iraq and Syria/ террорист байгууллагын эсрэг өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд АНУ, ОХУ, БНТурк тэргүүтэй эвслийн цэргийн хүчин амжилттай тэмцсэний дүнд тус террорист...
  2019-11-28 12:00:00 Дэлгэрэнгүй