92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Засгийн газрын тогтоол

Байгууллага хоорондын гэрээ байгуулах журам

Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам

Гадаадын арбитр болон гадаад улсын шүүхэд маргаан үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх, маргааныг хэлэлцээний замаар шийдвэрлэх, маргаан үүссэн тохиолдолд баримтлах журам

Гэрч, хохирогчийг хамгаалах, туслалцаа үзүүлэх үндэсний хөтөлбөр

Засгийн газрын агентлагийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

Зэвсэгт хүчний байгуулалтыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх хөтөлбөр

Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын үндэсний хөтөлбөр

Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хууль бус эргэлттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр

Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эдийн эргэлтэд хяналт тавих зорилгоор мэдээлэл солилцон хамтран ажиллах журам

Монгол Улсын төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах нийтлэг журам

Монгол Улсын төрийн нууцад хамаарах мэдээллийн жагсаалт

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүний эрхийн зөвлөлөөс гаргасан зөвлөмжүүдийг 2016-2019 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний ерөнхий төлөвлөгөө

Оффшор бүсэд хамаарах гадаад улс, түүний нутаг дэвсгэрийн жагсаалт

Тагнуулын ажилтны сахилгын дүрэм

Террорист этгээдийн жагсаалтад оруулах, жагсаалтад орсон этгээдийн хөрөнгийн хөдөлгөөнийг зогсоох, хянах журам

Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах бодлого

Төрийн цахим мэдээллийн санг бүрдүүлэх, ашиглах журам

Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөр

Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх дунд хугацааны стратеги

Цэргийн албан хаагчид нэг удаагийн тэтгэмж олгох журам

Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам

НИЙТЭЛСЭН: 2018-10-05 өдөр 12:51:1 цаг           ҮЗСЭН: