92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Зөвлөгөө, сэрэмжлүүлэг
 • Хянан шалгах журам: Өндөр эрсдэлтэй орнуудад чиглэсэн терроризмыг санхүүжүүлэх, үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй холбоотой санхүүгийн зорилтот хориг арга хэмжээний тухай
  Танилцуулга: Арилжааны банкууд дараахь бодлого, хөтөлбөр, журам, хянан шалгалтын үйл ажиллагааг явуулах шаардлагатай: Терроризм, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбоотой хориг арга хэмжээний жагсаалтад ...
  2019-09-03 16:42:01 Дэлгэрэнгүй
 • Хориг арга хэмжээний жагсаалтад орсон хүн, хуулийн этгээдийн хөрөнгөтэй холбоотой маягт
  “Терроризмтой тэмцэх тухай хууль”-ийн дагуу Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй аливаа хүн, хуулийн этгээд, тэрчлэн гадаад улсад үйл ажиллагаа явуулж буй Монгол Улсын иргэн, хуулийн э...
  2019-09-03 16:38:04 Дэлгэрэнгүй
 • Санхүүгийн зорилтот хориг арга хэмжээний нэмэлт мэдээлэл гаргуулах хүсэлтийн маягт
  “Терроризмтой тэмцэх тухай хууль”-ийн дагуу Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй аливаа хүн, хуулийн этгээд, тэрчлэн гадаад улсад үйл ажиллагаа явуулж буй Монгол Улсын иргэн, хуулийн э...
  2019-09-03 16:33:25 Дэлгэрэнгүй
 • Санхүүгийн зорилтот хориг арга хэмжээний хүрээнд тогтмол тавигддаг асуултууд
  1. Санхүүгийн зорилтот хориг арга хэмжээ Монгол Улсын ямар хууль тогтоомжоор зохицуулагддаг вэ? Терроризм ба үй олноор хөнөөх зэвсэгтэй холбоотой санхүүгийн зорилтот хориг арга хэмжээ авах эрх зүйн з...
  2019-09-03 16:27:07 Дэлгэрэнгүй
 • Санхүүгийн зорилтот хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх гарын авлага
  GUIDELINES TARGETED FINANCIAL SANCTIONS RELATING TO TERRORISM, PROLIFERATION OF WMDs AND THEIR FINANCING INTRODUCTION These guidelines are issued pursuant to article 6.1.4 of Anti-terrorism law...
  2019-09-03 16:25:48 Дэлгэрэнгүй
 • Монгол Улсын терроризмыг санхүүжүүлэх, үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэх эрсдэлийн үнэлгээ
  Нэг. Терроризмыг санхүүжүүлэх, үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэх эрсдлийн үнэлгээний тухай ойлголт Терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдлийн үнэлгээ гэдэг нь террорист ба...
  2019-09-03 16:21:37 Дэлгэрэнгүй
 • Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай
  Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэх гэж юу вэ? Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх нь хүний амь нас, хүрээлэн буй орчин, дэд бүтэц, цаашлаад олон улсын энх тайван, аюулгүй байдалд ноцт...
  2019-09-03 16:20:21 Дэлгэрэнгүй
 • Монгол Улс ба Хориг арга хэмжээ
  Хориг арга хэмжээ НҮБ-ын Дүрмийн дагуу НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөл нь олон улсад энх тайван, аюулгүй байдлыг бий болгох, түүнийг сахин хамгаалахтай холбоотой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхээр заасан. НҮБ-ын...
  2019-09-03 16:19:25 Дэлгэрэнгүй