Legal Documents

Mongolian Law

Тагнуулын байгууллагын тухай

Гүйцэтгэх ажлын тухай

Үндэсний аюулгүй байдлын тухай

Эрүүгийн хууль

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай

Терроризмтой тэмцэх тухай

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай

Төрийн болон албаны нууцын тухай

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай

Төрийн тусгай хамгаалалтын тухай

Төрийн албаны тухай

Төрийн хяналт шалгалтын тухай

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай

Захиргааны ерөнхий хууль

Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай

Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай

Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай 

Галт зэвсгийн тухай

Гэрч хохирогчийг хамгаалах тухай

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай

Цөмийн энергийн тухай

Прокурорын тухай

Онц байдлын тухай

Цэргийн албаны тухай

Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай

Монгол Улсын батлан хамгаалах тухай

Архивын тухай

Авлигалын эсрэг

Хилийн боомтын тухай

Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай

Parliamentary Resolution

Presidential Decree

Government Resolution

Prime Minister's Order