92263017 •
  General operator
1800-1280 •
  Open line for civilians
92263535 •
  Information about State and     official secrets
  1
  2019-07-23
  1
  2019-07-19

WHAT WE DO

Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдалд аюул занал учруулж болзошгүй гадаад, дотоод хүчин зүйлийг тагнуулын аргаар илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, төрийн эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд мэдээлэх замаар Монгол Улсын үндэсний язгуур ашиг сонирхлыг хамгаалах таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх явдал мөн.

VIDEO NEWS

  • 2019-08-28
  • 2019-07-03
  • 2019-06-07

HISTORY


DEPARTMENTS