92263017 •
  General operator
1800-1280 •
  Open line for civilians
92263535 •
  Information about State and     official secrets
БАЙГУУЛЛАГЫН БҮТЭЦ
Тагнуулын ерөнхий газар нь гадаад тагнуул, сөрөх тагнуул, цэрэг-стратегийн тагнуул, хилийн тагнуул, тэдгээрт дэмжлэг үзүүлэх, мэдээллийн дүн шинжилгээ хийх, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах, мөрдөн байцаах, дотоод хяналт-аюулгүй байдлыг хангах болон захиргаа, удирдлагын чиг үүргийг хэрэгжүүлэх үндсэн бүтэцтэй байна.
 
Тагнуулын байгууллагын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.4 дэх  хэсэг.
 
 
Тагнуулын ерөнхий газрын харьяанд сургууль, сургалт, эрдэм шинжилгээ, төрөлжсөн архив, аж ахуй, хангалт үйлчилгээний байгууллага, харуул хамгаалалтын болон тусгай бэлтгэл, зориулалт бүхий нэгж, тусгай сургалтын болон спорт-нөхөн сэргээх төв байгуулж болно
 
Тагнуулын байгууллагын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.7 дахь  хэсэг
НИЙТЭЛСЭН: 2018-10-01 өдөр 17:11:1 цаг           ҮЗСЭН: 1