92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
XX зууны эхэн хагаст АНУ-аас Монгол Улсад явуулж байсан улс төр, тагнуулын үйл ажиллагаа