92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Олноо өргөгдсөн Монгол улсын нийслэл хүрээн дэх тагнуулын үйл ажиллагаа