92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
1945 оны чөлөөлөх дайны үед Тагнуулын байгууллагаас явуулж байсан суртал, ухуулгын ажил