92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Тагнуулын Ерөнхий газраас 90 жилийн ойдоо зориулан бэлтгэсэн "Түүхэн товчоо" баримтат кино