92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
“ТӨРИЙН АЛБАНЫ БОЛОН АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ” АРГА ЗҮЙН ВЭБИНАР СУРГАЛТ

 

Сургалтын зорилт: Төрийн албаны болон архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хууль тогтоомж, стандартын талаарх мэдлэг, ур чадвар эзэмшүүлэх.

 

2 дугаар хэсэг: АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

 

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хууль тогтоомж, стандарт  (ерөнхий танилцуулга)

Ч.Оюунчимэг

Архивын ерөнхий газрын дэд дарга

Архив, албан хэрэг хөтлөлт ба байгууллагын удирдлагын үүрэг,  хариуцлага

Б.Цэндсүрэн

Архивын  ерөнхий газрын Мэргэжил арга зүйн удирдлагын газрын дарга

Цахим албан хэрэг хөтлөлт, цахим архивын талаарх эрх зүйн зохицуулалт, стандарт

Х.Төмөрбаатар

Архивын ерөнхий газрын Мэдээллийн технологийн газрын дарга

Баримт бичиг зохион бүрдүүлэх,  баримт бичигтэй ажиллах стандарт, шаардлага

Ц.Золжаргал

Архивын  ерөнхий газрын Мэргэжил арга зүйн удирдлагын газрын ахлах мэргэжилтэн

Хаалт

Ч.Оюунчимэг

Архивын ерөнхий газрын дэд дарга

 

 

СУРГАЛТ СУДАЛГАА, МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН САНГИЙН ГАЗАР

 

НИЙТЭЛСЭН: 2021-06-29 өдөр 17:07:2 цаг           ҮЗСЭН: 46