92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай

Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэх гэж юу вэ?

Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх нь хүний амь нас, хүрээлэн буй орчин, дэд бүтэц, цаашлаад олон улсын энх тайван, аюулгүй байдалд ноцтой хор уршиг учруулж байна. Террорист байгууллага, бүлэглэл болон бусад этгээдийн зүгээс түүнийг олж авахыг эрмэлзэж байгаа нь эрсдэл дагуулж байна. Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхтэй тэмцэхэд тухайн төрлийн гэмт хэрэг үйлдэхээр зэхэж буй этгээдүүдтэй холбоотой аливаа санхүүгийн урсгалыг таслан зогсоох нь чухал ач холбогдолтой юм.

Олон Улс “Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэх”-ийн ойлголтын талаар нэгдсэн тодорхойлолтод хараахан хүрээгүй байгаа бөгөөд НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлийн 1540 тогтоолд үй олноор хөнөөх зэвсгийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх олон улсын үүрэг, хариуцлагыг тогтоож, үр дүнтэй тэмцэхэд улс орнуудыг эрүүгийн, иргэний, захиргааны эрх зүйн чиглэлээр арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг уриалж байна. НҮБ-ын хяналтын газраас Иран болон Хойд Солонгосд үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийн эсрэг хориг арга хэмжээ авч байна. НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлийн эдгээр тогтоолууд нь үй олноор  хөнөөх зэвсгийг дэлгэрүүлэхтэй тэмцэхэд чиглэсэн санхүүгийн өргөн хүрээний арга хэмжээг агуулдаг. Тиймээс үй олноор хөнөөх зэвсгийг санхүүжүүлэх нь санхүүгийн гэмт хэргийн эрсдэл мөн хориг арга хэмжээний эрсдэлд тооцогдож байна.[1]

Зорилтот санхүүгийн хориг арга хэмжээ нь үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх гэмт хэргийг үйлдэхээр зэхэж буй этгээдүүдийн  мөнгөн хөрөнгийн шилжилт, хөдөлгөөний урсгалтай тэмцэхээр гаргасан НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлийн тогтоолуудын нэгээхэн хэсэг юм. Олон улсын санхүүгийн хориг хэрэгжүүлэх байгууллага (ФАТФ) нь Иран, Хойд Солонгосын цөмийн зэвсэг дэлгэрүүлэх хөтөлбөртэй тэмцэхэд чиглэсэн санхүүгийн хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх стандартыг тогтоодог. ФАТФ-ын 7-р зөвлөмж болон Шууд хэрэгжилт (Immediate Outcome) 11-т зэвсэг түгээн дэлгэрүүлэхтэй холбоотой зорилт хориг арга хэмжээг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх олон улсын стандартыг тусгайлан тусгасан байдаг.

“Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэх” гэж: 

 • Монгол Улсын олон улсын гэрээгээр хориглосон хими, биологийн, эсхүл үй олноор хөнөөх бүх төрлийн зэвсэг, тэдгээрийн түүхий эд, эд зүйл, тоног төхөөрөмж, технологийг боловсруулах, үйлдвэрлэх, хуримтлуулах, олж авах, худалдах үйл ажиллагаанд зарцуулагдахыг мэдсээр байж шууд, эсхүл шууд бусаар эд хөрөнгө хуримтлуулсан, шилжүүлсэн, зарцуулсан байхыг хэлнэ.[2]

Хойд Солонгосын эсрэг авагдсан хориг арга хэмжээний талаарх мэдээллийг  НҮБ-ын доорх цахим хуудаснаас харна уу:

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

НҮБ-ын цогц хориг арга хэмжээ нь санхүүгийн зорилтод хориг арга хэмжээнээс гадна үйл ажиллагаанд суурилсан санхүүгийн хориг, эдийн засаг, тодорхой нэгэн салбарын хориг арга хэмжээ болон холбогдох санхүүгийн хориг, сонор сэрэмжийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг багтаана.

Хурдан лавлах жагсаалт, НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлийн тогтоолуудын хориг арга хэмжээний үүргийн дэлгэрэнгүй тайлбарыг багтаасан болно.

 • Үй олноор хөнөөх зэвсгийн санхүүжилттай тэмцэх талаар ФАТФ-аас гаргасан удирдамж: НҮБ-ын Аюулгүй байдлын зөвлөлийн үй олноор хөнөөх зэвсгийг дэлгэрүүлэхтэй тэмцэх тогтоолын санхүүгийн заалтуудын хэрэгжилт (2018).

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-Countering-Proliferation-Financing.pdf

 • Anagha Joshi,Удирдамжийн баримт бичгийн нэмэлт материал: Үй олноор хөнөөх зэвсгийг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх загвар журам, RUSI, 2 дахь хэвлэл (2018):

https://rusi.org/sites/default/files/20181002_model_law_2nd_edition_final_for_web.pdf

Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэх арга хэлбэр болон мөнгө угаах ,терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэрэгтэй харьцуулах нь

Мөнгө угаах нь тойрог хэлбэртэй үйл явц бөгөөд гэмт хэргийн замаар олсон хөрөнгийг угааж хууль ёсны хэлбэрт оруулан дахин ашиглах боломжтой болгох үйл явц юм. Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлж буй этгээдүүд мөнгө угаах гэмт хэргийг үйлдэх арга, хэрэгслийг ашиглан хууль бусаар олсон хөрөнгийг аливаа улсын сахүүгийн системээр дамжуулан шилжүүлж болох ч энэ үйл явц нь шулуун байдаг. Тиймээс, үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэх үйл явц нь терроризмыг санхүүжүүлэх үйл явцтай илүү төстэй юм. Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүхийг санхүүжүүлэхэд ашиглаж буй хөрөнгийг тодорхой үе шаттайгаар шилжүүлдэг ба уг хөрөнгийг үй олноор хөнөөх зэвсгийг бүтээхэд шаардагдах бараа, бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний төлбөрт зарцуулдаг.

Шинэ Америкийн аюулгүй байдлын төв (Center For New American Security)-өөс гаргасан тайланд үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг  санхүүжүүлэх гурван үе шатыг тодорхойлсон байна. Үүнд:

 1. Хөрөнгө босгох үйл ажиллагаа
 2. Олон Улсын санхүүгийн системээр дамжигдаж буй хөрөнгийг нуун дарагдуулах
 3. Олон Улсын зах зээлээс үй олноор хөнөөх зэвсэг бүтээхэд шаардагдах бараа, материал, технологийн худалдан авалт хийх.[3]

Эх сурвалж: Dr Jonathan Brewer, The Financing of Nuclear and Other Weapons of Mass Destruction Proliferation, CNAS, January 2018, p.5.

Түүнчлэн Их Британи аюулгүй байдал судалгааны институт (RUSI)-ээс гаргасан тайланд үй олноор хөнөөх зэвсгийг санхүүжүүлэх үйл ажиллагааг дараах гурван төрөлд хуваасан:[4]

 1. Үй олноор хөнөөх зэвсэг бүтээхэд шаардлагатай бараа, материалын худалдан авалтыг санхүүгийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ ашиглан хийх.

Үүнд үй олноор хөнөөх зэвсэг бүтээхэд шаардагдах бараа (импортын / экспортын, түүнчлэн тээврийн бараа), бүтээгдэхүүний худалдан авалтыг хийхэд санхүүжилт болон төлбөр тооцооны дэмжлэг үзүүлэх санхүүгийн үйлчилгээнүүдийг ойлгоно. Жишээлбэл, бизнесийг дэмжих санхүүгийн үйлчилгээ, далайн болон тээврийн даатгал, экспортын бараа, бүтээгдэхүүний баталгаа гэх мэт.

 1. Орлого нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа

Хууль бус үйл ажиллагаанууд. Үүнд:

Түүнчлэн үүнд үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэх ажиллагааг нуун дарагдуулахад чиглэсэн хууль ёсны бизнесийн үйл ажиллагаа багтана. Жишээлбэл:

 1. Дээрх хоёр үйл ажиллагааг дэмжихэд чиглэсэн компанийн эсхүл санхүүгийн дэд бүтэц.

Үүнд дээрх хоёр ангилалд дурдагдсан үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор үй олноор хөнөөх зэвсгийг дэлгэрүүлэгчдийн (ялангуя Хойд Солонгос) байгуулсан цогц сүлжээг ойлгоно. Энэхүү ангилалын үйл ажиллагаанд хамтарсан үйлдвэр байгуулах, халхавчийн компани байгуулах, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ үзүүлэх (жишээ нь, дамжуулагч хэлбэрээр лиценз эзэмшдэггүй компаниуд гэх мэт), хил дамнасан тээврийн үйлчилгээ үзүүлэгч дундын этгээдүүд. Тогтсон хэвийн, хууль ёсны дагуу үйл ажиллагаагаа эрхэлж буй компанийг ашиглаж болохоос гадна тухайн хуулийн этгээдийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг тэдэнд мэдэгдэлгүйгээр ашиглах боломжтой.

Цаашид үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэх гэмт хэргийг үйлдэх түгээмэл арга, хэлбэрийн талаарх судалгааг доорх цахим хуудаснаас харна уу.

 • НҮБ-ын Шинжээчдийн зөвлөлийн Хойд Солонгостой холбоотой нөхцөл байдлын судалгааг агуулсан нарийвчилсан тайлан:

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/panel_experts/reports

 • Jonathan Brewer, Final Report on the Study of Typologies of Financing of WMD Proliferation, King’s College London (2017), which contains a broad range of typologies or case studies including those related to North Korea, Iran, Syria and others:

https://projectalpha.eu/wp-content/uploads/sites/21/2018/05/FoP-13-October-2017-Final.pdf

 • FATF, Proliferation Financing Report, June 2008t:

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Typologies%20Report%20on%20Proliferation%20Financing.pdf

 

Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэх эрсдэл

Аливаа улс орнууд үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэх эрсдэлд дараах байдлаар өртдөг. Үүнд:

 • Тухайн улс нь санхүүгийн томоохон төвүүдийн нэгд тооцогддог эсэх. Хэрэв тийм бол бохир мөнгөн хөрөнгийг түүнд шингээхэд илүү хялбар байх болно.
 • Аливаа улс нь өөрийн газар нутаг дээр ачаа тээвэрлэх томоохон төвтэй эсэх.
 • Олон улсын ханган нийлүүлэгчийн дэглэмээр хянагдах үй олноор хөнөөх зэвсэг бүтээхэд шаардлагатай бараа, бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэдэг эсэх[5].
 • Газар зүйн байршлын хувьд үй олноор хөнөөх зэвсэг бүтээдэг, түүнийг дэлгэрүүлдэг улс оронтой ойр байрладаг эсэх.
 • Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлж буй улс нь бусад орнуудтай дипломат харилцаатай эсэх.
 • Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлж буй улсад томоохон компани, худалдааны сүлжээ бий эсэх.
 • Тухайн улс нь өөрийн төрийн далбааг тээвэрлэлтэд ашиглуулдаг эсэх.[6]

Санхүүгийн салбар дахь үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэх эрсдэлийг дараах хүчин зүйлүүдийг ашиглан судлах шаардлагатай:

 • Гадаад улс, орнууд холбогдсон эсэх
 • Харилцагчийн болон түүний эрхэлж буй үйл ажиллаганы төрөл
 • Санал болгож буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ
 • Эдгээр бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хүргэх сувгууд.[7]

Эрсдэлийн үнэлгээ хийх аргачлалын талаар нэмэлт мэдээ, мэдээллийг доорх эх сурвалжаас лавлана уу. ФАТФ-ийн зааварт эрсдэлийн үнэлгээний аргачлалыг боловсруулах ерөнхий мэдээллүүд агуулагдсан байдаг. RUSI гарын авлага нь үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэх эрсдэлийн үнэлгээний аргачлалын талаар ойлголт, нэмэлт мэдээ, мэдээллийг өгдөг. Энэ нь үндсэндээ аливаа улс, орны засгийн газарт зориулагдсанаас гадна санхүүгийн салбар дахь эрсдэлийг үнэлэх аргачлалын талаар заасан байдаг. Шинэ Америкийн аюулгүй байдлын төв (Center for New American Security)-өөс гаргасан заавар нь үндсэндээ санхүүгийн байгууллагуудад чиглэсэн байдаг.

 • FATF Guidance, National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment, February 2013:

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/National_ML_TF_Risk_Assessment.pdf

 • Joshi, Dall, Dolzikova, Guide to Conducting a National Proliferation Financing Risk Assessment, RUSI Occasional Papers, May 2019:

https://rusi.org/sites/default/files/20190513_guide_to_conducting_a_national_proliferation_financing_risk_assessment_web.pdf

 • Dr Jonathan Brewer, The Financing of WMD Proliferation: Conducting Risk Assessments, CNAS, November 2018:

https://s3.amazonaws.com/files.cnas.org/documents/CNASReport-FoPRiskAssessment-FINAL-min.pdf?mtime=20181030125029

ФАТФ-ын үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэх эрсдэлийн гол индикаторууд [8]

 • Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй холбоотой аливаа иргэн, хуулийн этгээдэд хамаарах санхүүгийн гүйлгээнүүд.
 • Хорлон сүйтгэх үйл ажиллагаатай холбоотой аливаа иргэн, хуулийн этгээдэд хамаарах санхүүгийн гүйлгээнүүд.
 • Экспорт болон импортын бараа бүтээгдэхүүнүүдийн тээвэрлэлттэй холбоотой харилцааг зохицуулсан эрх зүйн орчин сул хэрэгжиж буй орнуудаар дамжуулан хийгдсэн санхүүгийн гүйлгээнүүд.
 • Ердийн тээвэрлэлтийн бүсээс гадуур хийгдсэн ачилтын төлбөр, тооцоотой холбоотой гүйлгээнүүд.
 • Техникийн түвшинд нийцэхгүй барааг ачиж тээвэрлэх, жишээ нь хагас дамжуулагч үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийг электроникийн үйлдвэрлэлгүй улсад хүргэх зэрэг орно.
 • Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хяналтын сул тогтолцоотой орнуудаар дамжийн хийгдсэн санхүүгийн гүйлгээнүүд.
 • Гүйлгээнд хамрагдсан баримт бичиг дээр үндэслэн ачилтын үнийг тээвэрлэлтийн зардалтай харьцуулбал доогуур үнэлэгдсэн.
 • Худалдааны бичиг баримт, санхүүгийн урсгал, тухайлбал нэр, компани, хаяг, эцсийн хүрэх газар гэх мэт мэдээллийн зөрүүтэй байх.
 • Хэрэглэгчийн үйл ажиллагаа нь бизнесийн профайлтай нийцэхгүй байна, эсвэл эцсийн хэрэглэгчийн мэдээлэл нь эцсийн хэрэглэгчийн бизнес профайлтай таарахгүй байна.
 • Бараа захиалах явцад тухайн эцсийн хэрэглэгчийн улсаас өөр гадаадын фирм, хувь хүмүүст бараа байрлагдах.
 • йлчлүүлэгчид өгсөн мэдээлэл нь тодорхойгүй, бүрэн бус, нэмэлт мэдээлэл олж авахад ээдрээтэй байх.
 • Шинэ үйлчлүүлэгч зээлийн гүйлгээний хүсэлтийг гаргаж шинэ дансны зөвшөөрлийг хүлээх.
 • Худалдан авагч эсвэл гэрээт этгээд, түүний хаяг нь "татгалзсан хүмүүсийн" жагсаалтад орсон талуудын аль нэгтэй төстэй юмуу эсхүл экспортын хяналтын зөрчилтэй түүхтэй байх.
 • Ачаа тээвэрлэх тойрог зам (боломжтой бол) ба / эсхүл санхүүгийн гүйлгээний эргэлтийн чиглэл.
 • Гүйлгээ нь бараа солилцдог компаниудын төлөөлөгчид, өөрөөр хэлбэл ижил өмчлөгчид эсвэл удирдлага хоорондын холбоог харуулах.
 • Гүйлгээ нь халхавчийн компаниудыг хамарна (жишээ нь компаниуд капиталжуулалтын түвшин өндөр биш эсхүл бусад халхавчийн компанийн үзүүлэлтүүдийг харуулах).
 • Ачаа тээвэрлэх фирм нь бүтээгдэхүүний эцсийн цэг болох жагсаалтад багтсан болно.
 • Аккредитив эсвэл бусад баримт бичгүүдийн эх хувь дээр тодорхойлогдоогүй талуудаас үүссэн мөнгөний төлбөр, төлбөрийг өгөх заавар.
 • Ер бусын хэв маягийг илтгэх эсвэл ямар ч тодорхой зорилго тавиагүй шилжүүлгийн үйл ажиллагааны хэв маяг.

 

Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхийг бууруулах арга хэмжээ

Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй холбоотой санхүүгийн зорилт хориг арга хэмжээг дагаж мөрдөхийг сайжруулах зааврыг СМА-ны вэбсайтаас олж болно. www.mongolbank.mn; www.frc.mn; www.nctc.gov.mn; www.gia.gov.mn

Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх эрсдэлийг илүү өргөн хүрээнд бууруулах талаар авч үзэхийн тулд түүний санхүүжилтийн асуудлыг авч үзэх хэрэгтэй:

 • Албан хаагчдын мэргэжлийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх хөтөлбөр
 • Харилцагч болон бизнесийн үйл ажиллагааны эрсдэлийн үнэлгээ
 • Удирдах албан тушаалтнуудад чиглэсэн хяналтын үйл ажиллагаа
 • Харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааны үйл явц
 • Гүйлгээнд тавих хяналтыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн хөтөлбөр
 • Tайлагнах үйл явц, түүний журам

Боломжтой бүх нээлттэй эх сурвалжуудыг тогтмол ашиглах хэрэгтэй (жишээлбэл, НҮБ-ын шинжээчдийн зөвлөлийн тайлан).

Та эрх баригчидтай байнгын харилцаатай байх ёстой:

Газарзүй болон үйл ажиллагаа нь үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэх эрсдэлд өртөж байгаа эсэхийг ойлгох

 • Олон улсын санхүүгийн үйлчилгээ нь дотоодын зах зээлд нөлөөлж буй байдал
 • Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхээр зэхэж буй этгээдийн харилцан хамаарлыг харгалзах.
 • Өөрийн бизнесийн үйл ажиллагааны эрсдэлийг ойлгох, үнэлэх

Харилцагчийг таньж мэдэх

 • Шинээр болон одоо байгаа харилцагчдын үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг  санхүүжүүлэх эрсдэлийг үнэлсэн байх ёстой.
  • Харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааны хүрээнд тусгай асуултуудыг оруулах. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл явц нь зарим үед хамааралгүй байж болно.
  • Экспортын хяналтын журам хэрэгжиж байгаа эсэхийг тодруулах.
  • Харилцагчийн эрхэлж буй бизнесийн ердийн үйл ажиллагаанд ямар эрсдэл байгааг тогтоох.
 • Үй олноор хөнөөх зэвсэг бүтээхэд шаардагдах бараа, бүтээгдэхүүнтэй хамааралтай ажилладаг харилцагчдын эрсдэлийг үнэлэх.
 • Харилцагчийн эрх буй үйл ажиллагааны газар зүйн байршил, харилцааг үнэлэх. Шууд бус байдлаар холбогдож байж болно.

Үй олноор хөнөөх зэвсэг бүтээхэд шаардагдах бараа, бүтээгдэхүүн болон үйл ажиллагааг тодорхойлох

 • Бизнесийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж буй үйлчилгээ нь тавигдсан шаардлагуудыг хэрэгжүүлж байх.
 • Бараа болон санхүүгийн үйлчилгээний эцсийн чиглэлийг тодорхойлох.
 • Экспортыг хянах дэглэмийн жагсаалт болон бусад үйлдвэр / бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн жагсаалт дээр зурах.
 • Бусад салбартай холбогдож байгаа эсэх (даатгал / тээвэр).

 

Key United Nations Security Council Resolutions on proliferation financing

НҮБАЗ-өөс үй олноор хөнөөх зэвсэг үл дэлгэрүүлэх чиглэлээр баталсан тогтоол:

НҮБАЗ-ийн 1540 тогтоол. /НҮБАЗ-өөс 2004.04.28-ны өдөр баталсан/ болон дээрх тогтоолуудын залгамж бусад тогтоолууд хамаарна.

НҮБАЗ-өөс БНАСАУ-ын эсрэг хэрэгжүүлэхээр баталсан тогтоолууд:

НҮБАЗ-ийн 1718 тогтоол. /НҮБАЗ-өөс 2006.10.14-ний өдөр баталсан/

НҮБАЗ-ийн 1874 тогтоол. /НҮБАЗ-өөс 2009.06.12-ны өдөр баталсан/

НҮБАЗ-ийн 2087 тогтоол. /НҮБАЗ-өөс 2013.01.22-ны өдөр баталсан/

НҮБАЗ-ийн 2094 тогтоол. /НҮБАЗ-өөс 2013.03.07-ны өдөр баталсан/

НҮБАЗ-ийн 2270 тогтоол. /НҮБАЗ-өөс 2016.03.02-ны өдөр баталсан/

НҮБАЗ-ийн 2321 тогтоол. /НҮБАЗ-өөс 2016.11.30-ны өдөр баталсан/

НҮБАЗ-ийн 2371 тогтоол. /НҮБАЗ-өөс 2017.08.05-ны өдөр баталсан/

НҮБАЗ-ийн 2375 тогтоол. /НҮБАЗ-өөс 2017.09.11-ний өдөр баталсан/

НҮБАЗ-ийн 2397 тогтоол. /НҮБАЗ-өөс 2017.12.22-ны өдөр баталсан/ болон дээрх тогтоолуудын залгамж бусад тогтоолууд хамаарна.

 

НҮБАЗ-өөс Иран Улсын эсрэг хэрэгжүүлэхээр баталсан тогтоолууд:

НҮБАЗ-ийн 2231 тогтоол. /НҮБАЗ-өөс 2015.07.20-ны өдөр баталсан/

[1]Joshi, Dall, Dolzikova, Guide to Conducting a National Proliferation Financing Risk Assessment, RUSI Occasional Papers, May 2019, p.5.

[2]https://www.legalinfo.mn/additional/details/3322?lawid=11634

[3] Dr Jonathan Brewer, The Financing of Nuclear and Other Weapons of Mass Destruction Proliferation, CNAS, January 2018, p.4.

[4]Joshi, Dall, Dolzikova, Guide to Conducting a National Proliferation Financing Risk Assessment, RUSI Occasional Papers, May 2019.

[5]These are the Nuclear Suppliers Group, the Missile Technology Control Regime, and the Australia Group.

[6]Berger, Joshi, Countering Proliferation Finance: Implementation Guide and Model Law for Governments, RUSI Guidance Paper, July 2017, pp.9-10.

[7]Joshi, Dall, Dolzikova, Guide to Conducting a National Proliferation Financing Risk Assessment, RUSI Occasional Papers, May 2019, Annex 6 RUSI Proliferation Financing Rapid Risk Assessment Tool.

[8]FATF, Proliferation Financing Report, June 2008, Annex 1. Report is available at: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Typologies%20Report%20on%20Proliferation%20Financing.pdf

НИЙТЭЛСЭН: 2019-09-03 өдөр 16:20:2 цаг           ҮЗСЭН: