МАЯГТ 7. ИРСЭН НУУЦ БАРИМТ БИЧИГ, НУУЦ ТЭЭГЧИЙН БҮРТГЭЛ