92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
МАЯГТ 10. НУУЦ БАРИМТ БИЧГИЙН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫН ДЭВТРИЙН БҮРТГЭЛ