92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
МАЯГТ 17. НУУЦАД ХАМААРАХ НОМ, БУСАД БАРИМТ БИЧГИЙГ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН, ХҮЛЭЭН АВСАН ТУХАЙ БҮРТГЭЛ