92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
МАЯГТ 22. ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦАД ХАМААРАХ БАРИМТ БИЧИГ, БУСАД НУУЦ ТЭЭГЧИЙГ ТӨРИЙН ХАМГААЛАЛТААС ГАРГАСАН ТУХАЙ НОТОЛГОО