92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Загвар маягтууд
 • МАЯГТ 8. ЯВУУЛСАН БАРИМТ БИЧИГ, НУУЦ ТЭЭГЧИЙН БҮРТГЭЛ
  МАЯГТ 8. ЯВУУЛСАН БАРИМТ БИЧИГ, НУУЦ ТЭЭГЧИЙН БҮРТГЭЛ...
  2019-02-19 16:17:39 Дэлгэрэнгүй
 • МАЯГТ 9. НУУЦТАЙ ТАНИЛЦАХ ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАНД БАЙГАА НУУЦ БАРИМТ БИЧИГ, НУУЦ ТЭЭГЧИЙН БҮРТГЭЛ
  МАЯГТ 9. НУУЦТАЙ ТАНИЛЦАХ ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАНД БАЙГАА НУУЦ БАРИМТ БИЧИГ, НУУЦ ТЭЭГЧИЙН БҮРТГЭЛ...
  2019-02-19 16:16:40 Дэлгэрэнгүй
 • МАЯГТ 10. НУУЦ БАРИМТ БИЧГИЙН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫН ДЭВТРИЙН БҮРТГЭЛ
  МАЯГТ 10. НУУЦ БАРИМТ БИЧГИЙН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫН ДЭВТРИЙН БҮРТГЭЛ...
  2019-02-19 16:15:29 Дэлгэрэнгүй
 • МАЯГТ 11. НУУЦ БАРИМТ БИЧГИЙГ БИЧСЭН БҮРТГЭЛ
  МАЯГТ 11. НУУЦ БАРИМТ БИЧГИЙГ БИЧСЭН БҮРТГЭЛ...
  2019-02-19 16:14:28 Дэлгэрэнгүй
 • МАЯГТ 12. ШУУДАН ИЛГЭЭМЖИЙН БҮРТГЭЛИЙН ДЭВТЭР
  МАЯГТ 12. ШУУДАН ИЛГЭЭМЖИЙН БҮРТГЭЛИЙН ДЭВТЭР...
  2019-02-19 16:12:53 Дэлгэрэнгүй
 • МАЯГТ 13. НУУЦ БАРИМТ БИЧГИЙГ ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ТЕХНИК, ХЭРЭГСЛЭЭР ИЛГЭЭСЭН ТУХАЙ БҮРТГЭЛ
  МАЯГТ 13. НУУЦ БАРИМТ БИЧГИЙГ ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ТЕХНИК, ХЭРЭГСЛЭЭР ИЛГЭЭСЭН ТУХАЙ БҮРТГЭЛ...
  2019-02-19 16:11:46 Дэлгэрэнгүй
 • МАЯГТ 14. ОЛШРУУЛСАН НУУЦ БАРИМТ БИЧГИЙН БҮРТГЭЛ
  МАЯГТ 14. ОЛШРУУЛСАН НУУЦ БАРИМТ БИЧГИЙН БҮРТГЭЛ...
  2019-02-19 16:10:09 Дэлгэрэнгүй
 • МАЯГТ 15. НУУЦ БАРИМТ БИЧГИЙГ ХЭВЛЭХ АЖЛЫН БҮРТГЭЛ
  МАЯГТ 15. НУУЦ БАРИМТ БИЧГИЙГ ХЭВЛЭХ АЖЛЫН БҮРТГЭЛ...
  2019-02-19 16:08:04 Дэлгэрэнгүй