92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Загвар маягтууд
 • БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН НУУЦТАЙ ТАНИЛЦАХ ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ЖАГСААЛТ
  БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН НУУЦТАЙ ТАНИЛЦАХ ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ЖАГСААЛТ...
  2019-02-19 15:47:31 Дэлгэрэнгүй
 • АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ШАЛГАЛТАД ХАМРАГДАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ
  АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ШАЛГАЛТАД ХАМРАГДАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ...
  2019-02-19 15:46:26 Дэлгэрэнгүй
 • НУУЦ ХАМГААЛАХ АЖИЛТАН БОЛОН ТӨРИЙН НУУЦТАЙ ТАНИЛЦАХ ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛД НЭР ДЭВШИГЧИЙН АНКЕТ
  НУУЦ ХАМГААЛАХ АЖИЛТАН БОЛОН ТӨРИЙН НУУЦТАЙ ТАНИЛЦАХ ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛД НЭР ДЭВШИГЧИЙН АНКЕТ...
  2019-02-19 15:45:21 Дэлгэрэнгүй
 • БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦЫН ХАДГАЛАЛТ ХАМГААЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН ТАЛААРХИ МЭДЭЭЛЭЛ
  БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦЫН ХАДГАЛАЛТ ХАМГААЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН ТАЛААРХИ МЭДЭЭЛЭЛ...
  2019-02-19 15:34:05 Дэлгэрэнгүй
 • ХИЛИЙН ЧАНАДАД ЗОРЧИХ ХҮСЭЛТ
  ХИЛИЙН ЧАНАДАД ЗОРЧИХ ХҮСЭЛТ...
  2019-02-19 15:32:21 Дэлгэрэнгүй
 • ХИЛИЙН ЧАНАДАД ЗОРЧСОН ТУХАЙ ИЛТГЭХ ХУУДАС
  ХИЛИЙН ЧАНАДАД ЗОРЧСОН ТУХАЙ ИЛТГЭХ ХУУДАС...
  2019-02-19 15:26:20 Дэлгэрэнгүй