92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Загвар маягтууд
 • МАЯГТ 16. НУУЦ БАРИМТ БИЧИГ ХЭВЛЭСЭН БҮРТГЭЛ
  МАЯГТ 16. НУУЦ БАРИМТ БИЧИГ ХЭВЛЭСЭН БҮРТГЭЛ...
  2019-02-19 16:06:22 Дэлгэрэнгүй
 • МАЯГТ 17. НУУЦАД ХАМААРАХ НОМ, БУСАД БАРИМТ БИЧГИЙГ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН, ХҮЛЭЭН АВСАН ТУХАЙ БҮРТГЭЛ
  МАЯГТ 17. НУУЦАД ХАМААРАХ НОМ, БУСАД БАРИМТ БИЧГИЙГ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН, ХҮЛЭЭН АВСАН ТУХАЙ БҮРТГЭЛ...
  2019-02-19 16:04:55 Дэлгэрэнгүй
 • МАЯГТ 18. НУУЦ БАРИМТ БИЧИГ, НУУЦ ТЭЭГЧИЙГ УСТГАСАН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ
  МАЯГТ 18. НУУЦ БАРИМТ БИЧИГ, НУУЦ ТЭЭГЧИЙГ УСТГАСАН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ...
  2019-02-19 16:01:54 Дэлгэрэнгүй
 • МАЯГТ 19. МЭДЭЭЛЭЛ ТЭЭГЧ ТЕХНИК, ХЭРЭГСЛИЙН ХУВИЙН ХЭРЭГ
  МАЯГТ 19. МЭДЭЭЛЭЛ ТЭЭГЧ ТЕХНИК, ХЭРЭГСЛИЙН ХУВИЙН ХЭРЭГ...
  2019-02-19 16:01:02 Дэлгэрэнгүй
 • МАЯГТ 20. НУУЦ БАРИМТ БИЧИГ, НУУЦ ТЭЭГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛСЭН ТУХАЙ НОТЛОМЖ
  МАЯГТ 20. НУУЦ БАРИМТ БИЧИГ, НУУЦ ТЭЭГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛСЭН ТУХАЙ НОТЛОМЖ...
  2019-02-19 15:57:08 Дэлгэрэнгүй
 • МАЯГТ 21. НУУЦ БАРИМТ БИЧИГ, НУУЦ ТЭЭГЧИЙГ ХҮЛЭЭЛЦСЭН ТУХАЙ НОТЛОМЖ
  МАЯГТ 21. НУУЦ БАРИМТ БИЧИГ, НУУЦ ТЭЭГЧИЙГ ХҮЛЭЭЛЦСЭН ТУХАЙ НОТЛОМЖ...
  2019-02-19 15:55:48 Дэлгэрэнгүй
 • МАЯГТ 22. ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦАД ХАМААРАХ БАРИМТ БИЧИГ, БУСАД НУУЦ ТЭЭГЧИЙГ ТӨРИЙН ХАМГААЛАЛТААС ГАРГАСАН ТУХАЙ НОТОЛГОО
  МАЯГТ 22. ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦАД ХАМААРАХ БАРИМТ БИЧИГ, БУСАД НУУЦ ТЭЭГЧИЙГ ТӨРИЙН ХАМГААЛАЛТААС ГАРГАСАН ТУХАЙ НОТОЛГОО...
  2019-02-19 15:53:16 Дэлгэрэнгүй
 • БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАНЫ НУУЦАД ХАМААРАХ МЭДЭЭЛЛИЙН ЖАГСААЛТ
  БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАНЫ НУУЦАД ХАМААРАХ МЭДЭЭЛЛИЙН ЖАГСААЛТ...
  2019-02-19 15:48:54 Дэлгэрэнгүй