92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

 

2017 оны 9 дүгээр                                                                               Дугаар 246                                                            Улаанбаатар                                      

сарын 13-ны өдөр                                                                                                                                                                      хот

 

       Журам батлах тухай

 

Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийн 6.5, 10.1.3, 12.2, 29.2, 38.5-д заасныг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. “Монгол Улсын төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах нийтлэг      журам”-ыг 1 дүгээр, “Төрийн болон албаны нууцын хамгаалалтад хяналт шалгалт хийх журам”-ыг 2 дугаар, “Төрийн болон албаны нууцын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан байгуулах, ашиглах журам”-ыг 3 дугаар, “Нууц хамгаалах ажилтанд цалингийн нэмэгдэл олгох журам”-ыг 4 дүгээр, “Төрийн болон албаны нууцыг хамгаалахад туслалцаа, дэмжлэг үзүүлсэн иргэн, хуулийн этгээдийг урамшуулах журам”-ыг 5 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.

2. Энэхүү тогтоолын 1 дүгээр зүйлд заасан журмуудын хэрэгжилтийг зохион байгуулан мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангаж ажиллахыг Тагнуулын ерөнхий газрын дарга Б.Хурц, эрхлэх ажлынхаа хүрээний үйл ажиллагаанд уг журмуудыг мөрдөж ажиллахыг төрийн байгууллага, бусад хуулийн этгээдийн удирдлагад тус тус үүрэг болгосугай.

 

 

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                       Ж.ЭРДЭНЭБАТ

 

                                                                        Монгол Улсын сайд,  

                                                                        Засгийн газрын Хэрэг

                                                                        эрхлэх газрын дарга                                                  Ж.МӨНХБАТ

 

НИЙТЭЛСЭН: 2019-02-19 өдөр 15:19:1 цаг           ҮЗСЭН: