МОНГОЛ УЛСЫН ТАГНУУЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
GENERAL INTELLIGENCE AGENCY OF MONGOLIA
EN
MN
Эрдэм шинжилгээ, сургалт, судалгаа
ОНОЛ ПРАКТИКИЙН ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Үндэсний тагнуулын академиас 2018 онд “Монгол улсын үндсэн хуульт  байгууллын аюулгүй байдал ба үндсэн хуулийн шинэтгэл” сэдэвт хэлэлцүүлэг, “Монгол улсын эдийн засгийн аюулгүй байдлын тулгамдсан асуудал” сэдэвт онол практикийн бага хурал, “Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын гадаад орчин ба олон улсын аюулгүй байдлын тулгамдсан асуудал” сэдэвт онол, практикийн хурлыг тухайн салбарын эрдэмтэн, судлаачдыг урьж амжилттай зохион байгуулав.