МОНГОЛ УЛСЫН ТАГНУУЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
GENERAL INTELLIGENCE AGENCY OF MONGOLIA
EN
MN
Зөвлөмж, сэрэмжлүүлэг
Мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэх
Мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэх хууль, эрх зүйн орчин, гадаад, дотоод нөхцөл байдал:Монгол Улс нь мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэрэгтэй тэмцэх хууль эрх зүйн орчин, хууль сахиулах байгууллагуудын мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэх, байгууллага хоорондын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх ч...
.