МОНГОЛ УЛСЫН ТАГНУУЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
GENERAL INTELLIGENCE AGENCY OF MONGOLIA
EN
MN
Тагнуулын байгууллагын нэрийн өөрчлөлт
ТАГНУУЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН НЭРИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ
Д/д Нэрс Он
1.   Дотоодыг хамгаалах газар  1922-1933 он
2.   Дотоодыг хамгаалах ерөнхий газар   1933-1936 он
3.   Дотоод явдлын яам  1936-1955 он
4.   Цэрэг ба Нийгмийг аюулаас хамгаалах хэрэг эрхлэх яам  1955-1959 он
5.   Нийгмийг аюулаас хамгаалах яам  1959-1990 он
6.   Улсын аюулгүй байдлыг хангах ерөнхий газар 1990-1994 он
7.   Тагнуулын төв газар  1994-1996 он
8.   Улсын аюулгүй байдлыг хангах газар  1996-2000 он
9.   Тагнуулын ерөнхий газар    2000 оноос