НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлийн 1267, 1373 дугаар тогтоол

Террорист этгээдийн жагсаалтад оруулах, жагсаалтад орсон этгээдийн хөрөнгийн хөдөлгөөнийг зогсоох, хянах журам

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

2013 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдөр                             Дугаар 348                                          Улаанбаатар хот

Терроризмтэй тэмцэх тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.4 дэх заалтыг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ НЬ:
     1. “Террорист этгээдийн жагсаалтад оруулах, жагсаалтад орсон этгээдийн хөрөнгийн хөдөлгөөнийг зогсоох, хянах журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.
     2. Энэхүү журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хууль зүйн сайд Х.Тэмүүжин, Тагнуулын ерөнхий газрын дарга Б.Ариунсан нарт үүрэг болгосугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                               Н.АЛТАНХУЯГ
   Хууль зүйн сайд                                                                 Х.ТЭМҮҮЖИН

 

Засгийн газрын 2013 оны 348 дугаар
тогтоолын хавсралт

ТЕРРОРИСТ ЭТГЭЭДИЙН ЖАГСААЛТАД ОРУУЛАХ, ЖАГСААЛТАД
ОРСОН ЭТГЭЭДИЙН ХӨРӨНГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ
ЗОГСООХ, ХЯНАХ ЖУРАМ

1. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Энэхүү журмын зорилго нь террорист этгээдийн жагсаалтад оруулах, жагсаалтад орсон этгээдийн хөрөнгийн хөдөлгөөнийг зогсоох, жагсаалтад алдаатай нэрс оруулснаас үүсэх хохирлыг шийдвэрлэх, хууль ёсны гуравдагч этгээдийн эрхийг хамгаалахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2. Энэ журамд хэрэглэсэн дараах нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

1.2.1. “террорист этгээд” гэж террорист хүн, террорист байгууллага, тэдгээрийг санхүүжүүлдэг этгээд болон тэдгээртэй хамаарал бүхий хувь хүн, хуулийн этгээдийг;

1.2.2. “террорист этгээдийн жагсаалтад оруулах” гэж Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Аюулгүйн зөвлөлийн 1267, 1373 дугаар тогтоол болон холбогдох бусад тогтоолд заасан гишүүн орны хүлээсэн үүргийн дагуу Тагнуулын байгууллагаас санхүүгийн тухайлсан хориг арга хэмжээнд хамаарах хувь хүн, хуулийн этгээдийн мэдээллийг бүртгэхийг;

1.2.3. “санхүүгийн тухайлсан хориг арга хэмжээ” гэж Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Аюулгүйн зөвлөлийн 1267, 1373 дугаар тогтоол болон холбогдох бусад тогтоолын дагуу гишүүн орны авч хэрэгжүүлэх дараах эдийн засгийн болон санхүүгийн арга хэмжээг хэлнэ:

1.2.3.1. Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Аюулгүйн зөвлөлийн 1267, 1373 дугаар тогтоол болон холбогдох бусад тогтоолын дагуу жагсаалтад орсон хувь хүн, хуулийн этгээдийн хөрөнгийг зогсоох;

1.2.3.2. хөдөлгөөнгүй болгосон хөрөнгийн талаар эрх бүхий байгууллагад мэдээлэх;

1.2.3.3. эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрөл олгоогүй тохиолдолд жагсаалтад орсон этгээдийн гүйлгээг хийхийг хориглох;

1.2.4. “хөрөнгө” гэж  Иргэний хуулийн 83 дугаар зүйлд заасныг;

1.2.5. “Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хоригийн хороо” гэж 1999 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Аюулгүйн зөвлөлийн 1267, 1988 дугаар тогтоолын дагуу байгуулагдсан хороо болон Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Аюулгүйн зөвлөлийн тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор байгуулагдсан Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Аюулгүйн зөвлөлийн бусад хороог;

1.2.6. “эрх бүхий байгууллага” гэж Тагнуулын байгууллагыг;

1.2.7. “санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн байгууллага, этгээд” гэж үл хөдлөх хөрөнгө зуучлагч, үнэт чулуу, металлын арилжаа эрхлэгч, хуульч, өмгөөлөгч болон нотариатч зэрэг бусад бие даасан, хараат бус хуулийн мэргэжилтэн, нягтлан бодогч, траст болон компанийн үйлчилгээ үзүүлэгчийг.

2. Жагсаалтад оруулах эрх бүхий байгууллага, түүний чиг үүрэг

2.1. Аль Кайда бүлэгтэй холбоотой жагсаалтыг НҮБ-ын 1267-ийн Хороо (цаашид “1267-ийн хороо” гэх), Талибан бүлэгтэй болон Афганистанд аюул учруулж болзошгүй этгээдтэй холбоотой жагсаалтыг НҮБ-ын 1988-ын Хороо (цаашид “1988-ын хороо” гэх) тус тус гаргана.

2.2. Тагнуулын байгууллага нь Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Аюулгүйн зөвлөлийн 1373 дугаар тогтоолд заасан тусгай шаардлагад нийцсэн иргэн, хуулийн этгээдийг өөрийн санаачилгаар эсхүл гадаад улсын эрх бүхий байгууллагын хүсэлтийг хянан үзсэний үндсэн дээр тийнхүү жагсаалтад оруулах үндэслэл бүрдсэн гэж үзвэл жагсаалтад оруулна.

2.3. Тагнуулын байгууллага нь энэ журмын 2.1, 2.2-т заасан жагсаалтыг санхүүгийн байгууллага, оноогдсон санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн байгууллага, этгээдэд шуурхай мэдэгдэх арга хэмжээг авна.

2.4. Тагнуулын байгууллага нь энэ журмын дагуу аливаа иргэн, хуулийн этгээдийн эсрэг мөрдөн шалгах ажиллагаа эхэлсэн эсэхээс үл хамааран тэдгээрийг жагсаалтад оруулж болно.

2.5. Тагнуулын байгууллага нь террорист этгээдийг жагсаалтад оруулснаас хойш ажлын 15 хоногийн дотор тухайн жагсаалтад орсон иргэн, хуулийн этгээдэд дор дурдсан зүйлийг мэдэгдэнэ:

2.5.1. жагсаалт, түүний болзошгүй үр дагаврын талаар;

2.5.2. жагсаалттай танилцах, жагсаалтаас хасахтай холбоотой мэдээлэл;

2.5.3. тухайн иргэн, хуулийн этгээдийг жагсаалтад оруулах болсон шалтгаан, үндэслэл;

2.5.4. тодорхой үндсэн зардлын асуудлаар хөрөнгөтэй холбоотой мэдээлэлд нэвтрэх тусгай зөвшөөрөл олгох журам;

2.5.5. Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Аюулгүйн зөвлөлийн тогтоолын дагуу жагсаалтад оруулсан бол энэ жагсаалтаас хасах өргөдлийг хүлээн авах Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын холбогдох газрын холбоо барих утас, хаяг.

3. Жагсаалтад санал оруулах

3.1. Тагнуулын байгууллага нь энэ журамд заасан Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Аюулгүйн зөвлөлийн тогтоол болон холбогдох бусад тогтоолд заасан тусгай шалгуурт нийцсэн гэсэн үндэслэлээр тодорхой иргэн, хуулийн этгээдийг шинээр жагсаалтад оруулах хангалттай нотлох баримт бүрдсэн гэж үзвэл энэ тухай саналаа Гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаар дамжуулан Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын холбогдох хороонд тавьж болно.

3.2. Энэ журмын 3.1-д заасны дагуу жагсаалтад санал оруулахдаа Тагнуулын байгууллагаас дор дурдсан арга хэмжээний дагуу саналаа боловсруулна:

3.2.1. жагсаалтад оруулахтай холбоотой Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын холбогдох хорооноос баталсан журмыг баримтлах;

3.2.2. санал болгож буй этгээдийн нэртэй холбоотой аль болох өргөн хэмжээний холбогдох мэдээлэл, тухайлбал, иргэн, бүлэг этгээд, байгууллага, хуулийн этгээдийг үнэн зөв, алдаагүй таньж тогтооход шаардлагатай хангалттай мэдээлэл, Интерполоос тусгай мэдэгдэл гаргахдаа шаарддаг мэдээллийг гаргаж өгөх;

3.2.3. хэргийн талаар танилцуулга гаргаж өгөх, үүнд жагсаалтад оруулах үндэслэл, шалтгааныг аль болох өргөн хэмжээнд мэдээлэл оруулах, тухайн иргэн, хуулийн этгээдийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл, мэдээллийн агуулга, баримт бичгийг тухайн этгээд болон одоо жагсаалтад байгаа этгээд хоорондын уялдаа холбоосын талаархи мэдээлэл. Энэ танилцуулга нь тухайн Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын гишүүн орноос энэ тухай нууцлах хүсэлтийг Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын холбогдох хороонд гаргаснаас бусад тохиолдолд нээлттэй байна.

3.3. Монгол Улсыг жагсаалтад санал оруулж буй улс гэдгийг нийтэд мэдэгдэх эсэх асуудлаар Тагнуулын байгууллага нь Гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай зөвшилцөнө.

3.4. Тагнуулын байгууллага нь энэ журмын дагуу жагсаалтад оруулах шаардлагатай гэж тодорхой үндэслэлээр сэжиглэсэн эсхүл ингэж үзсэн иргэн, хуулийн этгээдийг таньж, олох шаардлагатай мэдээллийг бүхий л эх сурвалжаас буюу эрх бүхий байгууллагаас өгсөн мэдээлэл зэргээс лавлаж шалгана.

4. Жагсаалтаас хасах, жагсаалтад орсон этгээдийн хөрөнгийг чөлөөлөх

4.1. Тагнуулын байгууллага нь энэ журамд заасан санхүүгийн тухайлсан хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, албадлагын арга хэмжээ авах үйл ажиллагааг хариуцан гүйцэтгэнэ.

4.2. Энэ журмын 4.1-д заасныг хэрэгжүүлэх зорилгоор Тагнуулын байгууллага нь холбогдох байгууллагатай харилцаж, хамтран ажиллана.

4.3. Тагнуулын байгууллага нь энэ журамд заасан үүргээ хэрэгжүүлэх явцад хууль ёсны гуравдагч этгээдийн эрхийг хамгаалах журмыг батална.

4.4. Тагнуулын байгууллага нь хууль ёсны гуравдагч этгээдийн эрхийг хамгаалах зорилгоор, Терроризмтой тэмцэх тухай хуулийн 7.1.7 дахь заалтын дагуу энэ журмын 2.2-т заасан жагсаалтад оруулсны улмаас хөрөнгө чөлөөлүүлэхийг хүссэн өргөдлийг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэнэ.

4.5. Энэ журмын 4.4-т заасан өргөдлийг хянан шийдвэрлэх зорилгоор Тагнуулын байгууллага нь нэмэлт мэдээлэл авах, тодорхой асуултад хариулт авахын тулд өргөдөл гаргагчийг дуудан ирүүлэх эрхтэй.

4.6. Тагнуулын байгууллага нь энэ журмын 4.4-т заасан өргөдлийг хүлээн авснаас хойш ажлын 30 хоногийн дотор шийдвэрээ өргөдөл гаргагчид мэдэгдэнэ. Шаардлагатай тохиолдолд Тагнуулын байгууллага энэ хугацааг 30 хоногоор сунгаж болох бөгөөд энэ тухай өргөдөл гаргагчид урьдчилан бичгээр мэдэгдэнэ.

4.7. Тагнуулын байгууллага нь Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Аюулгүйн зөвлөлийн тогтоолд нэр заасан этгээдийг уг жагсаалтаас хасуулах хүсэлт гаргахтай холбоотой журам, мэдээлэл, уг хүсэлтийг хүлээн авах Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын эрх бүхий газрын холбоо барих утас, хаягийг өөрийн цахим хуудас дээр нийтэд мэдээлнэ.

4.8. Энэ журмын 2.2-т болон Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Аюулгүйн зөвлөлийн тогтоолын дагуу жагсаалтад орсон этгээдийн мөнгөн хуримтлал, хөрөнгөөс тэдгээрийн үндсэн хэрэглээний зардал, тодорхой төрлийн төлбөр, боломжит зардал, үйлчилгээний хураамж буюу гэнэтийн зайлшгүй зардал зэргийг төлж барагдуулах шаардлагатай эсэх асуудлыг Тагнуулын байгууллага хянаж, шийдвэрлэнэ.

4.9. Энэ журмын 4.8-д заасан шийдвэрийг Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Аюулгүйн зөвлөлийн 1452 дугаар тогтоолд заасан журмын дагуу шийдвэрлэнэ.

4.10. Тагнуулын байгууллага нь энэ журмын 2.2-т заасны дагуу жагсаалтад оруулсан этгээдийн өргөдөл, гомдлыг хянаж шийдвэрлэнэ.

4.11. Тагнуулын байгууллага нь жагсаалтаас хассан, эсхүл хөрөнгийг чөлөөлсөн тухай шийдвэр гарсан даруй энэ талаар тухайн этгээд болон холбогдох байгууллагад бичгээр мэдэгдэнэ.

4.12. Энэ журмын 4.11-д заасныг хэрэгжүүлэх зорилгоор Тагнуулын байгууллага нь санхүүгийн байгууллага болон бусад этгээдээс жагсаалтаас хассан, хөрөнгийг чөлөөлөх шийдвэрийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой зөвлөмж гаргана.

4.13. Тагнуулын байгууллага нь жагсаалтад орсон иргэн, хуулийн этгээдийн нэртэй ижил, эсхүл адил төстэй нэртэй, Терроризмтэй тэмцэх тухай хуулийн 7.1.7-д заасны дагуу хөдөлгөөнгүй болгосон хөрөнгийг эзэмшигч иргэн, хуулийн этгээдийн хөрөнгийг чөлөөлөх эсэх тухай шийдвэрийг өргөдөл хүлээн авснаас хойш ажлын 30 хоногийн дотор гаргах бөгөөд энэ шийдвэрийг тухайн иргэн, хуулийн этгээдийг жагсаалтад орсон этгээд биш болохыг нотолсон баримт, мэдээлэлд үндэслэн шалган тогтоосны дараа гаргана.

4.14. Энэ журмын 4.10-т заасан өргөдлийг хянан шийдвэрлэх зорилгоор Тагнуулын байгууллага нь нэмэлт мэдээлэл авах, тодорхой асуултад хариулт авахын тулд өргөдөл гаргагчийг дуудан ирүүлэх эрхтэй.

4.15. Тагнуулын байгууллага энэ журмын 4.13-т заасан хөрөнгө чөлөөлөх шийдвэрийг мэдээлэх журмыг батална.

5. Иргэн, хуулийн этгээдийн эрх, үүрэг

5.1. Иргэн, хуулийн этгээдээс Терроризмтой тэмцэх тухай хуулийн 7.1.7-д заасан үүргээ хэрэгжүүлэхдээ дор дурдсан хөрөнгийг нэгэн адил авч үзнэ:

5.1.1. зөвхөн тодорхой террорист үйлдэл, хуйвалдаан, заналхийлэлд хамаарах бус, жагсаалтад орсон иргэн, хуулийн этгээдийн эзэмшдэг буюу хяналтаа хэрэгжүүлдэг бүхий л мөнгөн хуримтлал, бусад хөрөнгө;

5.1.2. жагсаалтад орсон иргэн, хуулийн этгээдээс бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн, дангаараа буюу хамтран, шууд буюу шууд бусаар эзэмшдэг буюу хяналтаа хэрэгжүүлдэг бүхий л мөнгөн хуримтлал, бусад хөрөнгө;

5.1.3. жагсаалтад орсон иргэн, хуулийн этгээдээс бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн,  дангаараа буюу хамтран, шууд буюу шууд бусаар эзэмшдэг буюу хяналтаа хэрэгжүүлдэг мөнгөн хуримтлал, бусад хөрөнгөөс бий болсон мөнгөн хуримтлал, бусад хөрөнгө, мөн жагсаалтад орсон иргэн, хуулийн этгээдийн заавраар, тэдгээрийн өмнөөс үйл ажиллагаа эрхэлж буй иргэн, хуулийн этгээдийн мөнгөн хуримтлал буюу бусад хөрөнгө.

5.2. Энэ журмын дагуу чөлөөлсөн хөрөнгийн талаар болон хөрөнгө шилжүүлэхийг оролдсон тухай мэдээллийг Арилжааны банк нь Монголбанкинд, Санхүүгийн байгууллага болон Санхүүгийн бус үйлчилгээ эрхлэгч этгээд нь Санхүүгийн Зохицуулах Хороонд тус тус мэдээлнэ.

RESOLUTION ON DESIGNATION OF TERRORISTS, FREEZING OF ASSESTS AND REVIEW OF FROZEN ASSETS

Attachment to the Government resolution Number 347 of October 12, 2013

RESOLUTION ON DESIGNATION OF TERRORISTS, FREEZING OF ASSESTS AND REVIEW OF FROZEN ASSETS.

ARTICLE 1. GENERAL

1.1. The purpose of this regulation is to identify, designate, list or de-list persons and entities and unfreeze, provide access to frozen funds, review designations, protect rights of bona fide third parties in relation to asset freeze actions pursuant to the Article 6.1.6, 7.1.7 and Article 8.2 of Anti terrorism law of Mongolia and United Nations Security Council Resolutions.

1.2. The following definitions shall be understood as follows:

1.2.1. “Designation” refers to the identification of an individual or entity that is subject to targeted financial sanctions pursuant to international obligations under United Nations Security Council Resolution (UNSCR 1267) and successor resolutions and United Nations Security Council Resolution (UNSCR 1373), including the legal determination that the relevant sanctions will be applied to the individual or entity and the public communication of that determination.

1.2.2. “Targeted financial sanctions” refers to those measures that Mongolia undertakes to implement the following economic and financial obligations pursuant to UNSCR 1267 and successor resolutions and UNSCR 1373 and successor resolutions:

1.2.2.1. freeze assets of persons designated pursuant to UNSCR 1267 and successor resolutions and those that meet the criteria specified in UNSCR 1373;

1.2.2.2. report any assets frozen to competent authorities;

1.2.2.3. prohibit unlicensed transactions or dealings with such designated parties

1.2.3. ”funds”  means any assets, including, but not limited to, financial assets, economic resources, property of every kind, whether tangible or intangible, movable or immovable, however acquired, and legal documents or instruments in any form, including electronic or digital, evidencing title to, or interest in, such funds or other assets, including, but not limited to, bank credits, travellers cheques, bank cheques, money orders, shares, securities, bonds, drafts, or letters of credit, and any interest, dividends or other income on or value accruing from or generated by such funds or other assets and includes  funds and assets from a legitimate or illegitimate source.

1.2.4. “UN Sanctions Committee” means the Committees of the Security Council of the United Nations established by UNSCR 1267 of October 15, 1999 and UNSCR 1988 or any other Committee of the Security Council of the United nations that has been established to implement the provisions of an enforced United Nations Security Council resolution.

1.2.5. Competent Authority” means the General intelligence agency, Police, the Bank of Mongolia, Financial regulatory committee.

1.2.6. “Designated non financial businesses and professions” mean real estate agents, dealers in precious metals and dealers in precious stones, lawyers, notaries, other independent legal professionals and accountants, trust and company service providers.

ARTICLE 2. AUTHORITIES FOR DESIGNATIONS AND COMMUNICATIONS OF DESIGNATIONS

2.1. For UNSCR 1267 and its successor resolutions, designations relating to Al-Qaida are made by the 1267 Committee, and designations pertaining to the Taliban and related threats to Afghanistan are made by the 1988 Committee.

2.2. The General intelligence agency shall be an authorized agency (Agency) to implement this regulation and targeted financial sanctions under the Article 6.1, 7.1.7, 8.2 of Anti terrorism law of Mongolia and United Nation Security Council resolutions.

2.3. Agency shall designate persons or entities that meet the specific criteria for designation, as set forth in UNSCR1373 (2001), as put forward either on it is own motion or, after examining and giving effect to the request of another country, if it is satisfied that a requested designation is supported by reasonable grounds, or a reasonable basis, to suspect or believe that the proposed designee meets the criteria for designation in UNSCR1373.

2.4. Agency shall publish the designations made by Article 2.1, 2.3 of this regulation and communicate them without delay through the competent authorities to the relevant financial institutions and designated non financial businesses and professions.

2.5. Agency may designate a person, group or entity pursuant to regulation even in the absence of any criminal investigation or proceedings against that person, group or entity.

2.6. Agency shall inform designated individuals and entities of the followings, within 15 working days after the designation has taken effect:

         2.6.1. the designation and its implications.
         2.6.2. the review procedure and information on the de-listing process.
         2.6.3. reasons for designation.
         2.6.4. procedures to allow licensed access to funds for basic expenses.
         2.6.5. existence of a focal point in the United Nations Secretariat to facilitate applications for de-listing under UNSCR 1267

ARTICLE 3. AUTHORITY TO PROPOSE FOR DESIGNATION

3.1. Agency shall propose through Ministry of Foreign Affairs to the relevant Committee of the United Nations, for designation as appropriate, persons or entities that meet the specific criteria for designation if Agency decides to do so and believes that it has sufficient evidence to support the designation criteria.

3.2. When proposing names to the 1267 Committee for inclusion on the Al-Qaida Sanctions List, pursuant to UNSCR1267 (1999) and its successor resolutions, Agency shall take the following measure:
    3.2.1. follow the procedures and standard forms for listing, as adopted by the 1267 Committee;
    3.2.2. provide as much relevant information as possible on the proposed name, in particular, sufficient identifying information to allow for the accurate and positive identification of individuals, groups, undertakings, and entities, and to the extent possible, the information required by Interpol to issue a Special Notice;
    3.2.3. provide a statement of case which contains as much detail as possible on the basis for the listing, including specific information supporting a determination that the person or entity meets the relevant criteria for designation, the nature of the information, supporting information or documents that can be provided, and details of any connection between the proposed designee and any currently designated person or entity.

3.4. Agency shall consult with the Ministry of Foreign Affairs whether Mongolian status as a designating state may be made known.

3.5. Agency shall solicit and consider information from all relevant sources, including competent authorities to identify, and to collect identifier information about persons and entities that, based on reasonable grounds to suspect or believe, meet the criteria for designation described in this regulation.

ARTICLE 4. ROLES AND RESPONSIBILITIES OF COMPETENT AUTHORITIES FOR ENFORCEMENT DESIGNATION, DELISTING AND UNFREEZING.

4.1. Agency shall be responsible for implementing and enforcing targeted financial sanctions, in accordance with the standards and procedures described in this regulation.

4.2. For the purposes of Article 4.1 of this regulation Agency shall cooperate and communicate with competent authorities.

4.3. Agency shall adopt a regulation which protects the rights of bona fide third parties acting in good faith when implementing the obligations under this regulation.

4.4. Agency shall be responsible of receiving and reviewing of applications in relation to release of funds affected by designations for the purposes of protection of bona fide third parties. 

4.5. For the purposes of implementing this regulation Agency has a right to request the affected parties to present the case in person.

4.6. Agency shall inform the affected parties on its decision within 30 working days after receiving of release of funds application pursuant to Article 4.4 of this regulation.

4.7. Agency shall develop and implement publicly known procedures to submit de-listing requests to the Security Council in the case of persons and entities designated pursuant to UNSCR1267 and its successor resolutions that, if the Agency considers that the person does not or no longer meet the criteria for designation.

4.8. In the case of de-listing requests, such procedures and criteria issued by Agency shall be in accordance with procedures adopted by the relevant Committees under Security Council resolutions of United Nations.

4.9. Agency shall review and determine if funds or other assets of persons and entities designated by the Security Council, or one of its relevant sanctions committees, are necessary for basic expenses, for the payment of certain types of fees, expenses and service charges, or for extraordinary expenses.

4.10. Agency shall authorize the access to funds or other assets described in the Article 4.9 of this regulation.

4.11. Agency shall authorize access to funds or other assets, if freezing measures are applied to persons and entities designated pursuant to UNSCR1373 (2001) and as set out in resolution 1963 (2010).

4.12. Agency shall be responsible of reviewing and resolving challenges of designations made by designated persons or entities.

4.13. Agency shall inform designated persons and entities of the availability of the United Nations Office of the Ombudsperson, pursuant to resolution 1904, to accept de-listing petitions with respect to designations on the Al-Qaida Sanctions List,

4.14. Agency shall communicate through competent authorities de-listings and unfreezing to the financial sector and the DNFBPs immediately upon de-listings and unfreezing.

4.15. For the purposes of implementing Article 4.14 of this Regulation Agency shall provide a guidance to financial institutions and other persons or entities, including DNFBPs, that may be holding targeted funds or other assets, on their obligations to respect a de-listing or unfreezing action.

4.16. Agency shall unfreeze the funds or other assets of persons or entities with the same or similar name as designated persons or entities, who are inadvertently affected by a freezing mechanism within 15 working days, upon verification that the person or entity involved is not a designated person or entity.

4.17. Agency shall develop and implement procedures to communicate unfreeze decision stipulated in the Article 4.16 of this Regulation.

ARTICLE 5. ROLES AND RESPONSIBILITIES OF NATIONALS OF MONGOLIA
AND ENTITIES OPERATING IN MONGOLIA.

5.1. All natural and legal persons within Mongolia shall freeze, without delay and without prior notice, the following funds or other assets of designated persons and entities pursuant to this regulation and Article 7.1.7 of Anti terrorism law:
    5.1.1. all funds or other assets that are owned or controlled by the designated person or entity, and not just those that can be tied to a particular terrorist act, plot or threat;
    5.1.2. funds or other assets that are wholly or jointly owned or controlled, directly or indirectly, by designated persons or entities;
    5.1.3. the funds or other assets derived or generated from funds or other assets owned or controlled directly or indirectly by designated persons or entities, as well as funds or other assets of persons and entities acting on behalf of, or at the direction of, designated persons or entities.

5.2. Banks shall report to the Bank of Mongolia and financial institutions and DNFBPs shall report to Financial regulatory committee of any assets frozen or actions taken in compliance with the prohibition requirements of this regulation, including attempted transactions.

SIGNATURE.                     PRIME MINISTER

UN Sanctions List

DE-LISTING

Security Council press releases are issued each time a change is made to the Al-Qaida Sanctions List, including when the names of individuals and entities are removed from the Al-Qaida Sanctions List pursuant to a decision by the Committee. All such press releases remain available on the Committee’s website at http://www.un.org/sc/committees/1267/pressreleases.shtml. 

The Committee has made available basic information on de-listing procedures in a ‘Fact Sheet on de-listing’ which can be accessed through the link below. A standard form for de-listing requests is also available through the relevant link below. The procedures for the submission of delisting requests are set out in section 7 of the Committee’s Guidelines.

By resolution 1904 (2009), the Security Council established an ‘Office of the Ombudsperson’ to assist the Committee in considering de-listing requests. On 3 June 2010, the Secretary-General appointed Ms. Kimberly Prost to serve as Ombudsperson. On 17 June 2011, by resolution 1989 (2011), the Security Council extended the mandate of the Ombudsperson until December 2012. On 17 December 2012, by resolution 2083 (2012), the Security Council further extended the mandate of the Ombudsperson for a period of thirty months. The Ombudsperson process is set out in Annex II of resolution 2083 (2012). The Ombudsperson can be reached by e-mail at ombudsperson@un.org.

>> For additional details on the status of de-listing requests submitted to the Office of the Ombudsperson, please refer to the status page on the website of the Office of the Ombudsperson.

Relevant documents and links:

Security Council Sanctions Committee Concerning Iraq Removes One Entity from Its Sanctions List

Холбоо барих мэдээлэл

Нэр: С.Батдорж

Утас: 99430730