Гадагшаа зорчих, дансыг царцаах, зэвсэг худалдахыг хориглох хориг арга хэмжээний шинэчилсэн жагсаалтад орсон хувь хүн, хуулийн этгээд

 

НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлөөс гаргасан гадагшаа зорчих, дансыг царцаах, зэвсэг худалдахыг хориглох хориг арга хэмжээний шинэчилсэн жагсаалтад орсон хувь хүн, хуулийн этгээд.

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/press-releases

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718/materials

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/2127/sanctions-list-materials/summaries

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/2127/sanctions-list-materials